A harfi boshlanadigan Barcha ismlar Manosi Arabcha, o’zbekcha manolari

Ismlar ma’nosi: A harfiga ismlar ma’nosi

Abbos — arabcha; Payg‘ambarimiz Muhammad sol- lallohu alayhi vasallamning amakilarining nomi shunday edi. Lug‘aviy ma’nosi — qovog‘i soliq, jiddiy, og‘ir-vazmin, istilohiy ma’nosi esa do- vyurak, jasurdir.

Abdulaziz — arabcha; bu o‘rinda «abdu» va «abu» so‘zlarini farqlay olish kerak, «abdu» — qul, «abu» — ota ma’nosida qo‘llaniladi. «Abdu» bilan bosh- lanadigan ismlarga Allohning zoti va sifatlari qo‘shilgan: azal — qadimiy; azim — qudratli; ali, aliy — yuksak martabali; alim — donolik va bi- lim sohibi; ahad — yakka, bir; basir — hamma nar- sani ko‘ruvchi, ko‘zi ochiq; bois — sabab, sababchi; boqi, boqiy — doimiy, mangu; boriy — yaratuvchi, bor etuvchi; bosit — yoyuvchi, kengaytiruvchi; vah- hob — o‘z ne’matlarini tekin beruvchi; vojid — yaratuvchi; voris — meros oluvchi; vose’ — rahma- ti va mulki keng; vosid — markazda turuvchi; vo- sil — erishuvchi, yetishuvchi; vohid — yakkayu yagona; jabbor — jabr qiluvchi (gunohkorlarni jazo- lovchi), javod — muruvvatli, marhamatli; jalil va jalol — ulug‘, buyuk; jami — jamlovchi; jamil va jamol — go‘zallik sohibi; zohir — mavjudligi aniq; kabir — ulug‘, buyuk; kamol va komil — yetuk- lik, kamolot sohibi; karim — karam qiluvchi; la- tif — marhamatli, iltifotli; mavlon — yaratuv- chi; majid — sharafli; malik — podshoh; mannon

Tavsiya etamiz  Qiz bolalar uchun barcha ismlar manosi

saxiy, saxovatli; matim matonatli; mo‘min — omonlik beruvchi; nasr, nosir — g‘olib; razzoq — rizq beruvchi, rizq ulashuvchi; rahmon — o‘ta meh- ribon; rahim — mehribon; rauf — mehribon, muruvvatli; samad — hojatbaror; sattor — kechi- ruvchi va himoya qiluvchi; tolib — intiluvchi; to- hir — pok, nuqsondan xoli; turob — tuproq, fayz- baraka, mo‘llik beruvchi; fattoh — bandlarni ochuv- chi, rizq eshiklarini ochuvchi; forix — nurli, nurafshon; xannon — rahmdil va shafqatli; xoliq
yaratuvchi; shohid — ko‘rib turuvchi; qayyum — abadiy mavjud; qahhor — qahrli, g‘azabli; qodir
kuch-qudrat egasi; qosim — taqsimlovchi; qud- dus — muqaddas; g‘ani, g‘aniy — boy, badavlat; g‘afur va g‘affor — avf etuvchi, gunohlarni yashiruvchi; g‘iyos — ko‘mak beruvchi, iltijo va munojotlarni eshituvchi; g‘ozi, g‘oziy — g‘olib; hay — abadiy ti- rik, barhayot; hakim — hikmat sohibi; halim — mehribon va odob egasi; hamid — maqtalgan, maq- tovga loyiq; hafiz — panoh; haq — haqiqat, mav- jud; hoshim — rizq-ro‘z beruvchi va hokazo. Bu o‘rinda yana shu narsani ta’kidlab o‘tish lozimki, Abdulla ismi Allohning quli degani, talaffuzda «a» harfi «u»ga aylanadi. Abdulazal, Abdulhay sin- gari ismlarda «l» izofa o‘rnida kelgan.
Abror — arabcha; yaxshi xulqli degan ma’noga ega.

Adham — arabcha; badanida qora dog‘i bor bolaga ism sifatida qo‘yilgan.

Tavsiya etamiz  O‘g‘il bolalar uchun barcha ismlar manosi

Azamat — arabcha; ulug‘vor, dovyurak demakdir.

Ayyub — payg‘ambarlardan Ayyub alayhissalom- ning ismi bo‘lgan. Ammo bu ismning ma’nosi o‘ki- nuvchi, pushaymon bo‘luvchi deganidir. Shu bilan birga, ibodatgo‘y, tavba qiluvchi deb ham izohlash mumkin.

Akbar — arabcha; ulug‘, ulkan, hurmatli, mo‘’ta- bar kabi ma’nolarga ega.

Akmal — arabcha; mukammal, benuqson demakdir.

Akram — arabcha bo‘lib, o‘ktam, jo‘mard ma’no- larini beradi.

Alimardon — arabcha-forscha; yuksak martabali kishi degan ma’noni beradi.

Alisher — arabcha-forscha; yuksak martabali sher; istilohiy ma’nosi — sherdek dovyurak, martabali demakdir.

Amir — arabcha; hukmron, yo‘lboshchi mazmunida kelib, ko‘pincha farzandga ism qo‘yganda Amirid- din, Amirullo, ya’ni din hukmi, Alloh hukmi ma’- nolarida ham ataydilar.

Anvar — arabcha; yorug‘, nurli ma’nolarida ke- .ladi.

Asad — arabcha; shamsiya yil hisobi bo‘yicha be- shinchi oyning nomi, iyul-avgust oylariga to‘g‘ri keladi. Aksariyat ngu oyda tug‘ilgan bolaga Asad is- mini berishadi. Ismning ma’nosi sherdir.

Asror — arabcha; bu « u » ko‘plpk sh.1klida bo‘lib, aynan tarjimasi «sirlar» iuladi. Isgilohiy ma’- noda yashirin, maxfiy, ko‘p narsadssh xabardor deb sharhlanadi.

Asqad — arabcha-, baxtiyor, saodatmand demakdir.

Asqar — arabcha\ kenja bolaga shunday ism be- rilgan.

Afzal — arabcha; ustun, yaxshi, yuqori degan ma’- nolarni beradi.

A’zam — arabcha\ eng ulug‘, eng buyuk ma’nolari- da keladi.

Tavsiya etamiz  B harfi boshlanadigan barcha ismlar manosi.

Aqmad — arabcha\ maqtovga loyiq demakdir. Payg‘ambarimiz Muqammad sollallohu alayhi va- sallamning sifatlaridan biri sanaladi.

Ahror — arabcha\ olijanob, muruvvatli, him- matli degan ma’nolarni anglatadi.

Adiba — arabcha\ adib (yozuvchi) tushunchasidan, shuningdek, nazokatli, nafosat ilmini tushuna- digan, tarbiyali qiz demakdir.

Adolat — arabcha\ adl, odil ma’nolarini bil- diradi, adolat bilan yashasin, degan niyatda qiza- loqqa qo‘yiladi.

Aziza — arabcha\ bebaho, qimmatli; yuksak mar- tabali, hurmatga loyiq; noyob, nodir; xudojo‘y, mu- qaddas ma’nolarida keladi.

Azima — arabcha; katta, buyuk ma’nolarini an- glatadi. Ko‘p hollarda og‘ir vaznda tug‘ilgan qiz- larga shunday ism berilgan yoki qudratli bo‘lsin, degan niyatda qo‘yilgan.

Alomat — arabcha-, badanida biron belgi yoki ni- shon bilan tug‘ilgan qizga shunday ism berilgan.

Anbar — arabcha; xushbo‘y, yoqimtoy, mushk hidli ma’nolarida keladi.

Anora — forscha; qizil xol, nor bilan tug‘ilgan qizga shunday ism qo‘yilgan.

Arofat — arabcha; aslida Arafot, talaffuzda Arofat. Makka

Прокрутить вверх