New vocabulary — yangi lug’at

Tavsiya etamiz

New vocabulary — yangi lug’at

Popular — mashhur
Unpopular — mashhur bo’lmagan
Popularly — ko’pchilik tomonidan
Popularity — mashhurlik
Say — aytmoq
Saying — maqol
Suggest — maslahat bermoq
Suggested — maslahat berilgan
Suggestive — 1) hisni uyg’otadigan’; 2) eslatadigan
Suggestively — hisni uyg’otadigan
Suggestion — maslahat
Vary — o’zgartirmoq
Variable — o’zgaruvchan
Invariable — o’zgarmas
Variably — o’zgaruvchan tarzda
Invariably — o’zgarmas tarda
Varying — o’zgartirish
Varied — o’zgartirilgan
Various — turli xil
Variously — turli xil tarzda
Variation — o’zgarish
Variety — xilma-xillik