New vocabulary-Yangi lug’at kunlik

Tavsiya etamiz

Anxious — hayajonlanmoq, xavotir olmoq
Anxiously — hayajonlanib, intiqib, orziqib
Anxiety — hayajon
Appreciate — qadrlamoq
Appreciative — mamnun bo’lgan, minnatdor bo’lgan
Unappreciative — mamnun emas
Appreciatively — mamnun tarzda
Unappreciatively — mamnun tarzda emas
Appreciation — qadriga yetish; minnatdorchilik
Contain — o’z ichiga olmoq
Container — idish; konteyner
Content(s) — ichidagi narsalar
Create — yaratmoq
Creative — ijodiy
Creatively — ijodiy tarzda
Creation — yaratish
Creativity -ihodkorlik
Creator — yaratuvchi
Disgust — nafratini uyg’otmoq
Disgusting — jirkanch, yoqimsiz
Disgusted — nafratlangan