Past continuous (I was doing)

Tavsiya etamiz

Past continuous (I was doing)

study this example situation:

• Yesterday Tom and Jim played tennis. They began at 10 o’clock and finished at 11 o’clock.
• Kecha Tom bilan Jim tennis o’ynashdi. Ular tennisni soat 10da boshlashdi va 11da tugatishdi.

• What were they doing at 10.30?
• They were playing tennis (at 10.30).

• Ular 10.30da nima qilishayotgan edi?
• Ular tennis o’ynashayotgan edi.

‘They were playing’ means that they were in the middle of playing tennis. They had started playing but they hadn’t finished.
————————————
‘Ular tennis o’ynashayotgan edi’ ular tennis o’ynashning o’rtasida bo’lganliklarini anglatadi. Ular tennis o’ynashni boshlashgan lekin tugatishmagan.

This is the past continuous tense:

I / he / she + was + playing
we / they / you + were + playing

we use the past continuous to say that someone was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had already started before this time but hadn’t finished.
————————————
biz “present continuous”ni birortasi biror ish qilishning o’rtasida bo’lganligini aytish uchun ishlatamiz. Ish harakat yoki holat allaqachon boshlangan va hali tugamagan bo’ladi.

Misollar Examples:

• This time last year I was living in Brazil. 🇧🇷
• O’tgan yili shu paytda Braziliyada yashayotgan edim.

• What were you doing at 10 o’clock last night?
• Kecha kechki payt 10.00da nima qilayotgan eding?

the past continuous does not tell us whether the action was finished or not. Perhaps it was finished, perhaps not.
————————————
“past continuous” bizga harakat tugatilgan yoki tugatilmaganligi haqida xabar bermaydi. Ehtimol tugatilgandur, ehtimol yo’q.

Solishtiring Compare:

Tom was cooking the dinner. (past continuous) = He was in the middle of cooking the dinner and we don’t know whether he finished cooking it.
Tom tushlik tayyorlayotgan edi. = U tushlik tayyorlashning o’rtasida bo’lgan va biz Tomning tushlikni tayyorlab tugatganini bilmaymiz.

Tom cooked the dinner. (past simple) = He began and finished it.
Tom tushlik tayyorladi. = U tushlik tayyorlashni boshlagan va tugatgan.

we often use the past continuous (I was doing) and the past simple (I did) together to say that something happened in the middle of something else.
————————————
biz odatda “present continuous” va “present simple”ni biror ish harakat boshqa ish harakatning o’rtasida sodir bo’lganligini aytish uchun ishlatamiz.

Misollar Examples:

• Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.
• Tom ovqat pishirayotib qo’lini kuydirib oldi.

• It was raining 🌧 when I got up.
• Uyg’onganimda yomg’ir yog’ayotgan edi.

• While I was working in the garden, I hurt my back.
• Bog’da ishlayotganimda orqamni jarohatlab oldim.

But to say that one thing happened after another, use the past simple.

Lekin bir ish harakat boshqasidan keyin sodir bo’lganligini aytish uchun “past simple”ni ishlating.

Masalan For example:

When Tom arrived, we had dinner. = Tom arrived and then we had dinner.

Tom kelganidan keyin tushlik qildik. = Tom keldi va undan keyin biz tushlik qildik.