Past simple (I did)

Tavsiya etamiz

Past simple (I did)

study this example:

Tom: Look! It’s raining 🌧 again.
Ann: Oh no, not again. It rained yesterday too.

Tom: Qara! Yana yomg’ir yog’yapti.
Anna: Yo’q, faqat yana yog’masin! Kecha ham yog’gan edi.

rained is the past simple tense. We use the past simple to talk about actions or situations in the past.
——————————
yog’gan edi — past simple. Biz “past simple”ni o’tgan zamonda bo’lib o’tgan voqea yoki hodisalarni aytish uchun ishlatamiz.

Misollar 📋 Examples:

• I very much enjoyed the party.
• Men ziyofatdan juda zavqlandim.

• Mr. Edwards died 10 years ago.
• Janob Edvards 10 yil avval vafot etgan.

※ very often the past simple ends in -ed.
※ juda ko’p holatlarda past simple -ed bilan tugaydi.

Misollar Examples:

• We invited them to our party but they decided not to come.
• Biz ularni ziyofatga taklif qilgan edik lekin ular kelmaslikka qaror qabul qilishdi.

• She passed her examination because she studied very hard.
• U imtihondan o’tdi chunki juda qattiq tayyorlangan edi.

but many important verbs are irregular. This means that the past simple does not end in -ed.
——————————
lekin ko’p muhim so’zlar noto’g’ri tuslanuvchi fe’llardir. Bu shuni anglatadiki, bu fe’llarning o’tgan zamoni -ed bilan tugamaydi.

Masalan For example:

leave ——> left
• We all left the party at 11 o’clock.
• Biz hammamiz ziyofatni soat 11da tark etdik.

cost ——> cost
• This house 🏠 cost £35,000 💷 in 1980.
• Bu uy 1980-yilda 35,000 funt sterling turar edi.

the past of the verb ‘to be’ (am/is/are) is was/were:
“to be”, ya’ni bo’lmoq fe’lining o’tgan zamon shakli was/were:

I / he / she / it + was

We / you / they + were

• I was angry 😠 because Tom and Ann were late.
• Mening jahlim chiqqan edi, chunki Tom va Anna kech qolishgan edi.

in past simple questions and negatives we use did / didn’t + the infinitive (do/open/rain etc.):
——————————
«past simple”ning so’roq va inkori uchun did / didn’t + fe’l shaklini qo’llaymiz:

it rained / did it rain / it didn’t rain

Misollar 📋 Examples:

• When did Mr. Edwards die?
• Janob Edvards qachon vafot etgan?

• Why didn’t you phone 📲 me on Tuesday?
• Nega seshanba kuni menga telefon qilmading?

We do not use did with the verb be (was/were):
Bo’lmoq fe’lining o’tgan zamoni uchun “did”ni ishlata olmaymiz:

• Why were you so angry?
• Nega jahling chiqqan edi?

• Was Tom at work yesterday?
• Kecha Tom ishda edimi?