Present continuous (I am doing) or Present simple (I do)

Tavsiya etamiz

Present continuous (I am doing) or Present simple (I do)

Study this explanation and compare the examples:
Ushbu izohni o‘qing va misollarni taqqoslang:

Present continuous (I am doing)

Use the present continuous to talk about something which is happening at or around the time of speaking:
——————————
Hozirgi davomli zamonni gap aytilayotgan paytda yoki o‘sha vaqt atrofida sodir bo‘layotgan voqealar uchun ishlating:

Misollar Examples:

• The kettle is boiling. Can you turn it off, please?
• Choynak qaynayapti. Iltimos, o‘chirib qo‘ya olasizmi?

• Listen to those people. What language are they speaking?
• Anavi odamlarga quloq sol. Qaysi tilde gaplashishyapti?

• (you find a stranger in your room) What are you doing here?
• (xonangizda begona odamni ko‘rib qoldingiz) Siz bu yerda nima qilyapsiz?

Present simple (I do)

Use the present simple to talk about things in general or things which happen repeatedly:
——————————
Hozirgi oddiy zamonni narsalarni umumiy aytish uchun yoki takror sodir bo‘ladigan narsalarni aytish uchun ishlating:

Misollar Examples:

• Water boils at 100 degrees Celsius
• Suv 100 gradusda qaynaydi

• Excuse me, do you speak English?
• Kechirasiz, ingliz tilida gapirasizmi?

• What do you usually do at weekends?
• Siz odatda hafta oxirida nima qilasiz?

Use the present continuous for a temporary situations:
——————————
Hozirgi davomli zamonni vaqtinchalik vaziyatlar uchun ham ishlating:

Masalan For example:

• I’m living with some friends until I can find a flat
• Kvartira topgunimcha do‘stlarim bilan yashayapman

Use the present simple for a permanent situation:
——————————
Hozirgi oddiy zamonni doimiy narsalar uchun ishlating:

Masalan 📋 For example:

• My parents live in London. They have been there for 20 years
• Ota-onam Londonda yashashadi. Ular 20 yildan beri o‘sha yerda

Some verbs are used only in simple tenses. For example, you cannot say “I’m knowing”. You can only say “I know”. Here is a list of verbs which are NOT normally used ❌ in continuous tenses:
——————————
Ba’zi fe’llar faqat oddiy zamonda ishlatiladi. Masalan, siz “Men bilyapman” deya olmaysiz. Siz faqat “Men bilaman” deya olasiz. Quyida davomli zamonda ishlatilmaydigan so‘zlarning bir qanchasi berilgan:

want – xohlamoq
need – muhtoj bo‘lmoq
prefer – afzal ko‘rmoq
like – yoqtirmoq
love – yaxshi ko‘rmoq, sevmoq
hate – yomon ko‘rmoq
belong – tegishli bo‘lmoq
see – ko‘rmoq
hear – eshitmoq
know – bilmoq
realise – anglamoq
believe – ishonmoq
suppose – faraz qilmoq
mean – anglatmoq
understand – tushunmoq
remember – eslamoq
forget – unutmoq
seem – tuyulmoq
have (when the meaning is “possess”) – qachonki “egalik qilmoq” ma’nosida kelsa
think (when the meaning is “believe”) – qachonki ma’nosi “ishonmoq” bo‘lsa

Misollar Examples:

• Do you like London? (not “are you liking”)
• London yoqdimi?

• He doesn’t understand. (not “he isn’t understanding)
• U tushunmayapti / tushunmadi

• These shoes belong to me
• Bu tufli menga tegishli

Attention:

• What do you think Jonibek will do?
• Jonibek nima qiladi deb o‘ylaysan?

• But: What are you thinking about?
• Lekin: Nima haqida o‘ylayapsan?