Referatlar

“Spоrt mеtrоlоgiya” fani nimani o`rganadi? Spоrt trеnirоvkasi bоshqaruv jarayoni sifatida o`lchash nazariyasi asоslari.

«Spоrt mеtrоlоgiya» fani prеdmеti va masalalari, spоrt mеtrоlоgiya usullari, jismоniy tarbiya va spоrtda spоrt mеtrоlоgiyasining rоli, fizikaviy kattaliklarni o`lchash, jismоniy tarbiya va...

«ПРОВОДНИК» (BOSHLOVCHI) ILOVASI BILAN ISHLASH

Reja · Boshlovchi ilovasi bilan ishlash · Xizmat ko’rsatish menyusi bilan ishlash «Проводник» (Boshlovchi) ilovasi Windows operatsion tizimi standart dasturlari tarkibiga kiruvchi...

Ma’naviyat va uning jamiyat hayotida tutgan o‘rni

Rivojlanishning mohiyati, uning su'rati jamiyat tarraqiyotining barcha davrlarda insonlarning ma'naviy kamoloti darajasiga bog‘liq bo‘lgan. ✅ Yuklab oling

Yoshlar sosiologiyasi

Tushuncha predmet va hodisalarning umumiy va muhim belgilarini ifodalovchi tafakkur shakli.Tushunchaning shakllanishi so‘z bilan uzviy bog‘liq. Ular o‘rtasidagi aloqadorlik tafakkur va til...

Kompyuter tarmoqlari va ularning ahamiyati

Tarmoq tushunchasi va uning ahamiyati. Kompyuterlar orasida ma’lumot almashish va umumiy masalalarni birgalikda yechish uchun komyuterlarni bir-biri bilan bog‘lash ehtiyoji paydo bo‘ladi....

Tavsiya etamiz