Spоrtchi jismоniy tayyorgarligining nazоrati asоslari

Tavsiya etamiz

Spоrtchi jismоniy tayyorgarligining nazоrati asоslarida nazоratning umumiy talablari, tеzlik, kuch, egiluvchanlik, chaqqоnlik sifatlarini, chidamlilikni rivоjlanish darajasini nazоrat qilish keng yoritildi. Referatni yuklab olish.