Taqdimotlar

Aylanma harakatning kinematikasi.

Aylanma harakatning kinematikasi. Ayalnma harakatni ifodalashda R va Δφ qutb koordinatalaridan foydalanish qulaydir.Bu yerda R-radius –qutbdan moddiy nuqtagacha bo’lgan masofadir, φ –qutb burchagi(burilish burchagi). [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»14px»] Yuklab olish

Energiyaning saqlanish qonuni

Energiyaning saqlanish qonuni. Tizimning to’la mexanik energiyasi -mexanik harakat va o’zaro ta’sir energiyasi -kinetik va potensional energiyalari yig’indisiga teng. Faqat, konservativ kuchlar tasir etuvchi,jismlar tizimida to’la mexanik energiya  vaqt bo’yicha o’zgarasdan qoladi. [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size=»14px»] Yuklab olish

Isaak nyuton hayoti va ijodi

Isaak nyuton hayoti va ijodi Butun olam tortishish qonunini maktabda o‘qigansiz. Ana shu qonunning kashf etilishiga tasodifan daraxtdan uzilgan olma sabab bo‘lganligi ham sizga ma’lum. Nima sababdan olma hech qayoqqa og‘masdan to‘ppa-to‘g‘ri yerga tushadi, deb o‘yladi olimlardan biri. U yoshlik yillaridayoq bu masala ustida o‘ylay boshla­gan, lekin uning javobini yigirma yildan keyingina e’lon qilgan. Bu …

Isaak nyuton hayoti va ijodi Читать далее »

Nyutonning butun olam tortishish qonuni

Nyutonning butun olam tortishish qonuni. Koinotdagi har bir zarra boshqa bir zarrani ularning massalari ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional va ularning orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch bilan tortadi. Bu kuch zarralarni birlashtiruvchi chiziq bo‘ylab ta’sir etyadi. [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size»14px»] Yuklab olish

Nyutonning uchinchi qonuni

Nyutonning uchinchi qonuni. Biron bir jism boshqa jismga ma’lum bir kuch bilan ta’sir etsa, ikkinchi jism birinchi jismga miqdor jihatdan teng bolgan kuch bilan aks ta’sir qiladi. [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size»14px»] Yuklab olish

Nyutoning ikkinchi qonuni.

Nyutoning ikkinchi qonuni. Jismga ta’sir qilayotgan kuchlar  yig`indisi 0 dan farqli bo`lsa va kuch yo`nalishi harakat yo`nalishi bilan mos tushsa tezligi oshadi. Agar teskari yo`nalishda bo`lsa tezligi kamayadi. Umuman aytganda jismga ta’sir qilayotgan kuch unga tezlanish beradi. Tezlanish va kuch orasidagi munosabat nimadan iborat? Bunga javoban kundalik hayotimizda ko`radiganlarimizni misol keltirish mumkin. Aravachani itarish uchun kerak bo`ladigan …

Nyutoning ikkinchi qonuni. Читать далее »

Nyutonning 1-qonuni mohiyati, Inertsial sanoq sistemalari

Nyutonning 1-qonuni mohiyati, Inertsial sanoq sistemalari Agar jismga kuch ta’sir qilmasa yoki kuchlarning teng ta’sir etuvchisi nolga teng bo’lsa u o’zining tinch holatini yoki to’g’ri chiziqli tekis harakat holatini davom ettiradi [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size»14px»] Yuklab olish

Fizikа fаnining prеdmеti vа uslublаri. Kinеmаtikа аsoslаri

1.Yangi informаsion pеdаgogik tеxnologiyalаrni tаdbiq qilish. Zаmonаviy fizikа fаnining аsosiy rivojlаnish yo’nаlishlаri vа muаmmolаri. 2.Mаtеriya vа uning nаmoyon bo’lish shаkllаri. Moddа, mаydon vа fizik vаkuum tushunchаlаri. 3.Kinematikaning asosiy tushunchalari [wpfa icon=»download» color=»#336699″ size»14px»] Yuklab olish

Mеxаnikа fani hаqidа umumiy mа’lumot

1.Fizikа fаni. Fizikа fаnining tеxnikа vа boshqа tаbiiy fаnlаr bilаn аloqаsi vа bu fаnlаr rivojidаgi аhаmiyati. Texnikаni rivojlаnishidа vа muxаndislik kаsbini egаllаshdа fizikаning roli. 2.Mеxаnikа hаqidа umumiy mа’lumot. Koordinаtаlаr tizimi. Fаzo vа gеomеtriya. Vеktor kаttаliklаrni ulаrning koordinаtаpаri orqаli ifodаlаsh. Koordinаtаlаr vа vеktorlаrning proеksiyalаrini аlmаshtirish. Fizik mаsаlаlаrgа tаtbiq etilishdа hosilа vа intеgrаlning mа’nosi 3. Fizikа kursining …

Mеxаnikа fani hаqidа umumiy mа’lumot Читать далее »

Прокрутить вверх