Taqdimotlar

Aylanma harakatning kinematikasi.

Aylanma harakatning kinematikasi. Ayalnma harakatni ifodalashda R va Δφ qutb koordinatalaridan foydalanish qulaydir.Bu yerda R-radius –qutbdan moddiy nuqtagacha bo’lgan masofadir, φ –qutb burchagi(burilish burchagi). Yuklab olish

Energiyaning saqlanish qonuni

Energiyaning saqlanish qonuni. Tizimning to’la mexanik energiyasi -mexanik harakat va o’zaro ta’sir energiyasi -kinetik va potensional energiyalari yig’indisiga teng. Faqat, konservativ kuchlar tasir etuvchi,jismlar tizimida to’la mexanik...

Isaak nyuton hayoti va ijodi

Isaak nyuton hayoti va ijodi Butun olam tortishish qonunini maktabda o‘qigansiz. Ana shu qonunning kashf etilishiga tasodifan daraxtdan uzilgan olma sabab bo‘lganligi ham sizga ma’lum....

Saqlanish qonunlari, Impulsning saqlanish qonuni,

Saqlanish qonunlari, Impulsning saqlanish qonuni, Reaktiv harakat. Markaziy absolyut elastik urilish. Yuklab olish

Nyutonning butun olam tortishish qonuni

Nyutonning butun olam tortishish qonuni. Koinotdagi har bir zarra boshqa bir zarrani ularning massalari ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional va ularning orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional kuch...

Nyutonning uchinchi qonuni

Nyutonning uchinchi qonuni. Biron bir jism boshqa jismga ma’lum bir kuch bilan ta’sir etsa, ikkinchi jism birinchi jismga miqdor jihatdan teng bolgan kuch bilan aks...

Nyutoning ikkinchi qonuni.

Nyutoning ikkinchi qonuni. Jismga ta’sir qilayotgan kuchlar  yig`indisi 0 dan farqli bo`lsa va kuch yo`nalishi harakat yo`nalishi bilan mos tushsa tezligi oshadi. Agar teskari yo`nalishda bo`lsa tezligi kamayadi. Umuman...

Nyutonning 1-qonuni mohiyati, Inertsial sanoq sistemalari

Nyutonning 1-qonuni mohiyati, Inertsial sanoq sistemalari Agar jismga kuch ta’sir qilmasa yoki kuchlarning teng ta’sir etuvchisi nolga teng bo’lsa u o’zining tinch holatini yoki to’g’ri...

Fizikа fаnining prеdmеti vа uslublаri. Kinеmаtikа аsoslаri

1.Yangi informаsion pеdаgogik tеxnologiyalаrni tаdbiq qilish. Zаmonаviy fizikа fаnining аsosiy rivojlаnish yo’nаlishlаri vа muаmmolаri. 2.Mаtеriya vа uning nаmoyon bo’lish shаkllаri. Moddа, mаydon vа fizik vаkuum...

Mеxаnikа fani hаqidа umumiy mа’lumot

1.Fizikа fаni. Fizikа fаnining tеxnikа vа boshqа tаbiiy fаnlаr bilаn аloqаsi vа bu fаnlаr rivojidаgi аhаmiyati. Texnikаni rivojlаnishidа vа muxаndislik kаsbini egаllаshdа fizikаning roli. 2.Mеxаnikа...

Tavsiya etamiz