‘To be’ fe’li

Tavsiya etamiz

Demak, birinchi darsimizni ingliz tili grammatikasining muhim qismi — to be fe’lini o’rganishdan boshlaymiz.

To be’ fe’li bo’lmoq, hisoblanmoq degan ma’noni bildiradi yoki o’zbek tilidagi -man, -san, -dir qo’shimchalariga to’g’ri keladi. ‘To be’ fe’li asosan ot, sifat, son bilan ishlatiladi.

To be fe’lining 3 ta shakli mavjud. Ular shaxslarga qarab tuslanadi. Bular: am, is, are

I shaxs — I + am
II shaxs — you + are
III shaxs — he, she, it + is

Ko’plikda barcha shaxslar ya’ni we, you, they ga «are» ishlatamiz.

Misollar:

 1. I am a pupil.
  Men o’quvchiman. (ot bilan)
 2. He is 18 years old.
  U 18 yoshda(dir). (son bilan)
 3. This flower is beautiful.
  Bu gul chiroyli(dir). (sifat bilan)

‘To be’ning qisqartma shakli.

Ingliz tilida ‘to be’ning qisqartma shaklini ko’p uchratgansiz.

Bular:
I am – I’m
You are – You’re
He is – He’s
She is – She’s
It is – It’s
We are – We’re
They are – They’re

‘To be’ning inkor shakli.

‘To be’ning inkor shaklini yasash uchun ‘to be’dan keyin not yuklamasi qo’yiladi.

Misollar:📋

 1. I am not a pupil. (I’m not a pupil lekin I amn’t EMAS)
  Men o’quvchi emasman.
 2. He is not 18 years old. (He’s not yoki he isn’t 18… )
  18 yoshda emas.
 3. They are not beautiful. (They’re not yoki They aren’t )
  Ular chiroyli emas.

‘To be’ning so’roq shakli.

‘To be’ning so’roq shaklini yasash uchun ‘to be’ fe’lini egadan oldinga qo’yiladi.

Masalan:

You are a pupil.
Sen o’quvchisan
Are you a pupil?
Sen o’quvchimisan?
Javob berish: Yes, I am/No, I am not