Yengil atletika haqida ma’lumot

Tavsiya etamiz

„Yengil atletika» — yunoncha so’ z bo’ lib, u bellashuv, kiirash, mashq ma’ nolarini anglatadi. Qadimiy Yunonistonda kuch va chaqqonlik bo’ yicha bellashganlami atletlor deb nomlaganlar. Sportchilar mashqlarni yengil va
o’ z xohishiga ko’ ra bajarganlar. „Engil atletika» atamasi ham shu bilan bog’ liq ravishda vujudga kelgan bo’ lishi mumkin.,
Qadim davrlarda katta-katta tadbir va tantanalarda yugurish, sakrash, uloqtirish bo’ yicha musobaqalar uyush-tirilgan. Shunga ko’ ra, aynan sportning mazkur turlari ham qadimgi olimpiada o’ yinlariga kiritilgandi. Zamonaviy yengil atletika ham yuqoridagi sport turlari: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish va shu singari turlarni qamrab olgan ko’ pkurashdan iboratdir. Qamrab olingan sport turlari hammabop bo’ lgani uchun Yer sharidagi millionlab odamlar yengil atletika bilan shug’ ullanmoqdalar. Mashq-larning turli-tumanligi va ularning nafi kattaekanligi, jihozlarning murakkab emasligi yengil atletikani har bir shaxs shug’ ullanishi mumkin bolgan ommaviy sport turi bo’ lib qolishiga olib keldi. Shuning uchun ham yengil atletikani „Sport qiroli» deb ataydilar.

Batafsil >> Yuklab oling